Nhận đặt làm thảm chùi chân theo kích thước yêu cầu.